Att köpa en bostad är en av de allra största och viktigaste affärerna i ens liv – vi på Patriam gör allt för att det också ska bli en trygg affär. Vårt trygghetspaket finns med i alla steg av köpprocessen, från avtalets tecknande fram tills dess att garantibesiktningen har genomförts, två år efter att du flyttat in i ditt nya hem.
Du får all support och rådgivning du behöver när det gäller köpet av ditt nya hem. Hos Patriam får du garantier som håller vad de lovar och ger dig som kund en större trygghet. Patriam Trygg Affär ingår utan kostnad för bostäder med tillträde under 2023.

Skydd mot räntehöjningar

Patriams räntegaranti skyddar bostadsrättsföreningen från att kommande räntehöjningar slår igenom för medlemmarna i form av höjda årsavgifter. Patriam garanterar att föreningens faktiska räntekostnad inte överstiger 3,25% under de tre första åren efter tillträdet. Patriam står således för kostnaden av eventuell överskjutande del av bostadsrättsföreningens räntekostnad för perioden.

Möjlighet att skjuta upp tillträdet

Om det går trögt med försäljningen av din befintliga bostad kan du flytta fram tillträdet av din nya bostad upp till två månader från tillträdesdagen. Du måste då visa att du har påbörjat försäljningen hos en registrerad fastighetsmäklare minst tre månader innan tillträdesdagen. Om du behöver nyttja tillträdesskyddet, måste du anmäla detta senast två månader före tillträdet samt erlägga årsavgift för perioden som tillträdet skjuts upp.

Med påbörjad försäljning menas att:

• Du har ett ingånget och giltigt förmedlingsuppdrag med en registrerad fastighetsmäklare.
• Annonserad visning av din nuvarande bostad sker senast tre månader innan tillträdet.
• Försäljningen och visning sköts av en registrerad fastighetsmäklare.

Trygg Affär ska åberopas senast en månad innan tillträdesdagen.

Trygg föreningsekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två oberoende och auktoriserade intygsgivare, utsedda av Boverket. Det intygar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att den ekonomiska planen framstår som hållbar över tid. Det är viktigt eftersom den ekonomiska planen ligger till grund för bostadsrättsföreningens långsiktiga ekonomi och din årsavgift.

Felfri bostad med oberoende besiktning

Innan tillträdet genomförs en slutbesiktning av oberoende besiktningsmän. Efter två år, genomförs en garantibesiktning där eventuella fel och brister skrivs in i ett åtgärdsprotokoll och en handlingsplan för att åtgärda konstaterade fel tas därefter fram.

Ansvar för osålda lägenheter

Patriam förbinder sig att köpa de lägenheter som inte har sålts på avräkningsdagen. Det innebär att Patriam genom avtal åtar sig att förvärva alla eventuellt osålda lägenheter i bostadsrättsföreningens hus och även erlägger årsavgift för dessa lägenheter. Detta åtagande löper till dess att Patriam sålt alla lägenheter vidare till slutkund. Bostadsrättsföreningens ekonomi påverkas därmed inte av eventuella osålda lägenheter.

Full koll på boendekostnaderna

När du köper en bostad av Patriam erbjuder vi en boendekostnadskalkyl som upprättas av mäklaren. Kalkylen ger dig en tydlig uppfattning om vad din nya bostad kommer att kosta dig varje månad.

Hjälp med ditt nya bolån

Patriam har samarbeten med banker för att hjälpa dig att att skaffa lånelöfte, ta ett nytt eller omförhandla ett bolån.

Förskottsgaranti för ökad säkerhet

Förskottsgarantin skyddar köpare som betalat förskott på bostadsinsatsen. Förskottsgarantiförsäkringen garanterar fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala förskott om bostadsrättsföreningen hamnar på obestånd innan färdigställandet.

5 års garanti

Bostadsrättsföreningen har tecknat entreprenadavtal med fem års garanti enligt ABT 06.

10 års byggfelsförsäkring

En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden. Det innebär att eventuella dolda fel och brister i byggnadens konstruktion är försäkrade under tio år från färdigställandet.